Regulamin Programu Lojalnościowego “Podróże z Pol- Travel”

 1. Organizatorem Programu „Podróże z Pol- Travel” oraz fundatorem nagród jest Biuro Podróży „Pol- Travel” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Niedźwiedzia 7 (NIP 967-020-43-99).

 2. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje od 1 grudnia 2011 r. Dotyczy usług turystycznych oferowanych przez Biuro Podróży „Pol- Travel”. Punkty nowym uczestnikom programu lojalnościowego można dopisać do ich konta nie później niż w ciągu 1 roku od dnia powrotu z danej imprezy.

 3. W programie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, podpisująca umowę o usługi turystyczne za pośrednictwem Biura Podróży „Pol- Travel” lub ich płatnik, który zarejestruje się w programie lojalnościowym.

 4. Karta Stałego Klienta jest numerowana i przypisana do konkretnej osoby, która zawarła umowę z Biurem Podróży Pol- Travel o usługę turystyczną, lub była jej płatnikiem. Tylko ta osoba uprawniona jest do posługiwania się Kartą i tylko tej osobie przysługują związane z tym przywileje i korzyści.

 5. Klient podpisujący umowę o usługi turystyczne za pośrednictwem Biura Podróży „Pol- Travel” może zarejestrować się w programie lojalnościowym w dwojaki sposób: poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej http://www.pp.pol-travel.pl lub poprzez wypisanie formularza dostępnego w siedzibie biura.

 6. Karta jest wydawana bezpłatnie w siedzibie biura w ciągu dwóch tygodnie od momentu złożenie formularza.

 7. Karta ważna jest bezterminowo.

 8. Biuro Podróży „Pol- Travel” zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w programie lojalnościowym w dowolnym terminie.

 9. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową ani kredytową.

 10. Uczestnik programu lojalnościowego gromadzi punkty poprzez zakup usług turystycznych oferowanych przez Biuro Podróży „Pol- Travel”. Podczas dokonywania zakupu posiadacz karty jest zobowiązany do okazania jej pracownikowi biura i podanie numeru identyfikacyjnego. Spełnienie tego warunku jest niezbędne w celu naliczenia przysługujących punktów.

 11. Liczba otrzymanych punktów jest uzależniona od ceny wykupionej usługi. Za każde wydane 100 zł uczestnik programu otrzymuje 1 punkt. Biuro Podróży „Pol-Travel” może czasowo prowadzić dodatkowe akcje promocyjne, w których Klient ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów tzw. „złotych punktów”. Punkty te są doliczane do konta po opłaceniu całej rezerwacji. W przypadku rezygnacji z imprezy po jej opłaceniu Klient traci prawo do „złotych punktów” i nagrody.

 12. Punkty naliczane są za każdorazowy zakup usług turystycznych znajdujących się w ofercie Biura Podróży „Pol- Travel” z wyłączeniem kursów i szkoleń.

 13. Aktualny wykaz nagród dostępnych w programie lojalnościowym znajduje się na stronie internetowej www.pol-travel.pl.

 14. Nagrody prezentowane w materiałach reklamowych mogą różnić się wyglądem od nagród rzeczywistych.

 15. Oferta promocyjna „Podróże z Pol- Travel” ważna jest do wyczerpania zapasów.

 16. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z zamianą punktów na nagrody obciążać będą Uczestnika Programu.

 17. Uczestnik Programu zobowiązany jest osobiście lub za pomocą strony internetowej poinformować Biuro Podróży „Pol- Travel” o wyborze nagrody wynikającej ze zgromadzonych punktów.

 18. Biuro Podróży „Pol- Travel” po dokonaniu weryfikacji uczestnika programu lojalnościowego zmniejsza liczbę zgromadzonych punktów uczestnika programu o punktową wartość wybranej nagrody.

 19. Nagrody należy odbierać w siedzibie Biura Podróży „Pol- Travel „po dwóch tygodniach od daty złożenia zamówienia.

 20. Punkty można wykorzystać w danym roku, decydując się na proponowane nagrody, lub kumulować je na kolejne lata i w późniejszym terminie odebrać nagrody o wyższej wartości.

 21. Punkty są doliczane automatycznie w momencie zrealizowania usługi turystycznej (np. w momencie powrotu z imprezy turystycznej, wykorzystaniu połączenia autokarowego, w przypadku kart młodzieżowych i ubezpieczeń turystycznych- z dniem rozpoczęcia ubezpieczenia), tylko i wyłącznie osobie wskazanej na rezerwacji jako „Wpłacający” lub osobie podpisującej umowę, nawet jeśli na danej rezerwacji znajduje się więcej niż jedna osoba.

 22. Punkty są przypisane do konkretnej osoby– "Wpłacającego" lub osoby zawierającej umowę, która staje się Uczestnikiem Programu i nie mogą być przekazywane innym osobom.

 1. Wszelkie zastrzeżenia co do liczby punktów zgromadzonych w Programie, Uczestnik Programu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą do zmiany liczby punktów. Liczbę posiadanych punktów można sprawdzić pod numerem tel. 52 322 28 58 lub wysyłając zapytanie pod adres: biuro@pol-travel.pl

 2. Ryzyko związane z utratą lub zniszczeniem Karty, a tym samym utratą zebranych punktów, obciąża Uczestnika Programu.

 3. W razie utraty Karty Uczestnikowi Programu zostanie wydana nowa Karta, do której zostanie przypisana liczba odczytanych punktów. Koszt wydania nowej Karty- 15 PLN -ponosi Uczestnik Programu.

 4. W przypadku wad nagród reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od otrzymania nagrody, listownie na adres Biura Podróży „Pol- Travel” lub za pośrednictwem e- maila: biuro@pol-travel.pl. Okres rozpatrzenia reklamacji: 14 dni roboczych od daty wpłynięcia.

 5. Na prośbę Uczestnika Programu Biuro Podróży „Pol- Travel” udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnik Programu może zgłosić pytania lub zastrzeżenia związane z Programem za pośrednictwem e-maila: biuro@pol-travel.pl

 6. Biuro Podróży „Pol- Travel”; zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i katalogu nagród. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu Uczestnicy Programu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronach internetowych Biura Podróży „Pol- Travel”.

 7. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Biuro Podróży „Pol- Travel” zastrzega sobie prawo zakończenia Programu „Podróże z Pol- Travel” w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Uczestnicy Programu zostaną poinformowani w sposób wskazany w pkt. 28.

 8. Osoby biorące udział w Programie "Podróże z Pol- Travel" wyrażają zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie danych Biura Podróży ”Pol-Travel” oraz ich przetwarzanie w celach marketingowych. Przysługuje im prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 9. Z programu lojalnościowego wyłączone są rezerwacje grupowe (np. wycieczki szkolne, zakładowe, zamówienia zbiorowe, wyjazdy motywacyjne itp.).